https://www.youtube.com/watch?v=M4VT_8ktNK0

INNOCON BANGKOK 2019

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

20 November 2019

INNOCON BANGKOK, THAILAND

จากงาน INNOCON Bangkok 2018 ได้รับกระแสตอบรับดีมาก ในปีนี้ PPS ร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดงานโดยมีตัวแทนมากมายจากหลายภูมิภาค ทั้งเอเชียแปซิฟิก ยุโรป ตะวันออกกลางและอเมริกา ประกอบไปด้วย ตัวแทนภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการพื้นฐาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานหลัก ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการสินค้าและบริการจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐาน สมาคมและองค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ลงทุนในอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจ สมาคมภาคส่วนและองค์กรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบโครงสร้างพื้นฐานและงานก่อสร้าง ถือเป็นโอกาสให้ผู้นำในอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนชั้นนำได้พบปะพูดคุยและสร้างโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ การวางแผน การลงทุนและการขนส่งระบบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคมากขึ้น”
สำหรับงาน INNOCON BANGKOK 2019 แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ The International Air Rail Transport Summit เป็นงานประชุมด้านระบบโครงสร้างคมนาคมขนส่งพื้นฐานในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและการขนส่งทางอากาศของไทยและนานาชาติ โดยในปีนี้ให้ความสำคัญกับระบบการขนส่งพื้นฐานในภูมิภาคและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วโลก อีกทั้งงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในประเทศไทย INNOCON Bangkok เมื่อเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามามีอิทธิพลต่อการก่อสร้างในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำจะมาร่วมกันพูดคุยวิธีการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ UNICON เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามาแสดงแนวคิดและนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้านานาชาติของสมาคม IARO เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

งาน INNOCON Bangkok 2019 เป็นอีเวนท์ที่สนับสนุนการช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเลือกสถานที่จัดงาน ซึ่งเดินทางได้สะดวกจากสนามบินสู่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อลดการใช้กระดาษ วัสดุในการตกแต่งบู๊ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนประกอบจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่าย ตอบรับนโยบายของประเทศไทยและนานาชาติ โดยม่งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงานอีเวนท์ให้เป็นศูนย์ ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติในข้อที่ 13 climate action อย่างชัดเจน

SPEAKERS

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
..

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

คุณเกษมสันต์  เครือธร
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายระบบอัตโนมัติงานอุตสาหกรรมภูมิภาค
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์

คุณสุพินท์ มีชูชีพ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย)จำกัด

SEE MORE

KEY SUPPORTERS

KEY SPONSORS

SPONSORS

SUPPORTERS

FOOD & BEVERAGE SPONSORS

MEDIA PARTNERS